Apie mus

Atgal

Apie mus

 

 
 

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras vykdo sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų plėtotę. Įstaigos veiklos tikslai:

  • Organizuoti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų bendrųjų ar specialiųjų kompetencijų pripažinimą.

  • Organizuoti ir vykdyti tobulinimo programų asmens sveikatos ir farmacijos tematika derinimą.

  • Dalyvauti rengiant sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

  • Organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą bei tęstinį mokymąsi.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro specialistai kartu su kitais specialistais, ekspertais, konsultantais rengia metodikas; organizuoja kompetencijų ugdymą ir užtikrina jo kokybę, vykdo Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektus, tarptautinį bendradarbiavimą, bendradarbiauja su profesinėmis organizacijomis ir kitais partneriais. Leidžia kasmėnesinį recenzuojamą mokslinį žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras padeda didinti sveikatos priežiūros specialistų praktikos matomumą ir sveikatos priežiūros specialistų profesijos prestižą, prisideda prie slaugos mokslo ir tyrimų sklaidos, skatina ir palaiko nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų centras atliepia ne tik Vilniaus regiono, bet visos Lietuvos sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų lūkesčius.

2016 metų liepos 29 dieną Nacionalinė Europos kokybės ženklo (EQM) tarnyba, kuriai atstovauja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, išdavė sertifikatą Nr. 01-2016, patvirtinantį, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras atitinka Europos kokybės ženklo (EQM) neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės kriterijus.

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro raida

Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai

1946 metais buvo įsteigta Vilniaus kursų bazė, vėliau pavadinimas pakeistas į Respublikinius gydytojų ir viduriniojo medicinos personalo specializacijos kursus. 1954 metais pavadinimas pakeistas į Respublikinius medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus (RMDKKK).

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (1994–2015)

1994 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (1994-02-22 Nr. 74) RMDKKK reorganizuoti į Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrą. (SDTS centrą). Reorganizacijos tikslas – decentralizuoti medicinos seserų, akušerių bei felčerių tobulinimą ir užtikrinti šių specialistų tobulinimo ir specializacijos kokybę bei racionaliai naudoti tam skirtas lėšas.

SDTS centras padėjo sveikatos priežiūros specialistams tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, pasirengti kvalifikacinei atestacijai, licencijavimui. Todėl buvo rengiamos mokymo programos. Pirmoji (lietuviška) tobulinimo programa „Slaugos teoriniai pagrindai“ parengta ir suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija 1994 metų gruodžio mėnesį.

SDTS centras suteikė galimybę tobulintis, specializuotis ir įgyti papildomas kvalifikacijas ir kompetencijas įsteigtuose SDTS centro mokymo padaliniuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Druskininkuose ir Utenoje. 2011 metais SDTS centras tapo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariu.

Gautos formaliojo profesinio mokymo licencijos vykdyti mokymą asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Išklausius atitinkamos trukmės ir tematikos profesinio mokymo programas suteikiama teisė dirbti slaugytojo padėjėju, sveikatos statistiku, dezinfekuotuoju, odontologo padėjėju. Suteikiama lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikacija, teisė naudoti ir prižiūrėti medicininius sterilizatorius. Įdarbinti etatiniai profesijos mokytojai. Vykdomas neformalusis profesinis mokymas. Gautos licencijos vykdyti privalomuosius radiacinės saugos, pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymus.

SDTS centras ne tik organizavo ir vykdė mokymą, bet nuo 1997 metų pradėjo leisti periodinį profesinį žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“ (anksčiau – „Šalpusnis“). 2015 metais žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ tapo moksliniu recenzuojamu ir tapo Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) nariu. SDTS centras organizavo seminarus, tarptautines konferencijas, dalyvavo rengiant teisės aktų projektus slaugos ir švietimo srityse, tyrė mokymosi programų rinką, tęstinio mokymosi poreikį, konsultavo ir informavo sveikatos priežiūros specialistus, įstaigų administratorius, rengė metodines rekomendacijas ir standartus slaugytojams.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (2015 – dabar)

2015 metais SDTS centro pavadinimas pakeistas į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras tęsia SDTS centro buvusius darbus bei atlieka naujas Sveikatos apsaugos ministerijos – steigėjo – patikėtas funkcijas.

  
 

Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?