DUK

Atgal

DUK

Kuo skiriasi nuotoliniai mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje nuo tiesioginių paskaitų per vaizdo konferencijų programą „Google Meet“?

Nuotolinių mokymų virtualioje mokymosi aplinkoje metu pasirinktą mokymo programą sveikatos priežiūros specialistas studijuoja savarankiškai ir gali planuoti savo prisijungimo laiką. Tiesioginės paskaitos vyksta tiesiogiai klausantis dėstytojo nustatytu paskaitų laiku, pagal parengtą tvarkaraštį.

Kaip būtų galima užsiregistruoti į tiesiogines paskaitas per vaizdo konferencijų programą „Google Meet“?

Mokymo plane pasirenkate reikiamus mokymus ir kreipiatės į to krašto specialistus registracijai plane nurodytu el. paštu arba telefonu.

Kaip užsiregistruoti į nuotolinius mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje?

Norėdami dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, turėtumėte užsiregistruoti virtualioje mokymosi aplinkoje http://emokymai.sskc.lt/ ir susikurti savo paskyrą. Išsamesnę informaciją, kaip prie virtualios mokymo aplinkos prisijungti pirmą kartą, rasite Prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos vadove.

Išsirinkę mokymus, kuriuose norite dalyvauti, atsiųskite el. laišką adresu emokymai@sskc.lt, kuriame nurodykite savo vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėkite mokėjimo patvirtinimą.

Kaip vyksta nuotoliniai mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje?

Prasidėjus mokymams jums leidžiama jungtis prie virtualios mokymosi aplinkos http://emokymai.sskc.lt/, studijuoti mokomąją medžiagą ir atlikti užduotis. Mokymo medžiaga gali būti pateikiama skirtingais formatais: filmuota vaizdo medžiaga, tekstiniai failai (pdf formatu) arba skaidrių rinkiniai. Visa mokymo medžiaga, įkelta į virtualią mokymosi aplinką, bus pasiekiama visą mokymų laiką, nurodytą tvarkaraštyje, todėl prisijungimo laiką galite pasirinkti patys.

Iškilus klausimų, visuomet turėsite galimybę susisiekti virtualioje mokymosi aplinkoje nurodytais kontaktais.

Ar nuotolinių mokymų metu surinktos valandos tinka pratęsti licencijai?

Visos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro vykdomos mokymų programos yra suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, todėl mokymų metu surinktos valandos yra tinkamos licencijai pratęsti. Svarbu atkreipti dėmesį į tikslines grupes, kam ši programa yra skirta, nurodytas prie kiekvienos mokymų programos aprašymo.

Ar mokslinis recenzuotas straipsnis, paskelbtas recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip ergoterapeuto ir kineziterapeuto tobulinimasis?

Mokslo recenzuojamas žurnalas yra skirtas ir reabilitacijos specialistams. Mokslinis recenzuotas straipsnis, parengtas kineziterapijos tema, gali būti įskaitomas kineziterapeutui kaip tobulinimosi renginys, ergoterapijos tema – ergoterapeutui. Šiuo metu teisės aktai nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičių.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atkreipia dėmesį, kad valandų skaičius, įvertinus recenzuotus mokslinius straipsnius, neturi viršyti 60 proc. privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės.


Ar mokslinis recenzuotas straipsnis, paskelbtas recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip dantų techniko, odontologo padėjėjo, burnos higienisto profesinės kvalifikacijos privalomas tobulinimas? Jeigu taip, kiek valandų įskaitoma kiekvienai profesinei grupei?

Viena iš tobulinimosi formų yra publikacijos recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose. Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ yra pripažintas Lietuvos mokslo žurnalas. Žurnalo pavadinimas rodo, jog jis skirtas slaugos mokslo ir praktikos temoms aptarti. Tačiau  jis skirtas ne tik slaugos, bet ir burnos priežiūros specialistams ir tai yra viešai deklaruojama, tai recenzuotas mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas ne tik kaip slaugytojo, bet ir dantų techniko, odontologo padėjėjo, burnos higienisto profesinės kvalifikacijos privalomas tobulinimas. Paskelbtas mokslinis straipsnis tokiame žurnale vertinamas 30 val. Jei tokio straipsnio autoriai keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių padalijus iš autorių skaičiaus. Užskaitomi moksliniai straipsniai, parengti per paskutinius penkerius metus.


Kokius dokumentus reikia pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis būtų vertinamas kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas? 

Slaugytojas, dantų technikas, odontologo padėjėjas, burnos higienistas, reabilitacijos specialistas (ergoterapeutas, kineziterapeutas, masažuotojas), paskelbęs mokslinį straipsnį mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, teikdamas licencijavimo dokumentus Akreditavimo tarnybai, turi pateikti mokslinio straipsnio kopiją arba bibliografinį mokslinių straipsnių sąrašą. Kadangi Akreditavimo tarnyba vertindama licencijavimo dokumentus turi įsitikinti, kad tai mokslinis leidinys, mokslinis straipsnis, kad straipsnis buvo paskelbtas specialisto atsiskaitomuoju laikotarpiu, bei žinoti, koks autorių skaičius, tai iš pateiktų dokumentų turi būti aiškūs šie duomenys: leidinio, kuriame buvo paskelbtas straipsnis pavadinimas, data, kada paskelbtas straipsnis, jo autoriai. 


Ar gali ne Europos Sąjungos šalies pilietis tobulinti profesinę kvalifikaciją šiame centre?

Europos Sąjungos šalies piliečiams tobulinti profesinę kvalifikaciją galima būtų tik tuo atveju, jeigu turėtų leidimą gyventi Lietuvoje.


Esu Europos Sąjungos šalies pilietis. Ar galiu dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, tačiau nekalbu lietuviškai?

Mokymai vyksta tik lietuvių kalba.


Ar galite išduoti pažymėjimo dublikatą ir (arba) pažymą anglų kalba?

Pažymėjimai ar jų dublikatai bei pažymos išduodami tik lietuvių kalba.


Dublino Trinity College baigiau slaugos studijas. Noriu dirbti Lietuvoje. Ar galite įvertinti mano kvalifikaciją?

Kalbant apie užsienio kvalifikacijų pripažinimą, išskiriami du pagrindiniai kvalifikacijų pripažinimo tipai: akademinis ir profesinis.

Akademinis pripažinimas

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

Akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą, priklausomai nuo įgyto išsilavinimo lygmens ir siekiamo tikslo, Lietuvoje vykdo Studijų kokybės vertinimo centras.

Profesinis pripažinimas

Profesinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės profesine prasme nustatymą, t. y. ar kvalifikacija atitinka tam tikrai profesinei veiklai keliamus reikalavimus.

Tai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas, kai asmuo siekia imtis tam tikros profesinės veiklos. Atliekant profesinį kvalifikacijos pripažinimą svarbu ne tik įgyta kvalifikacija, bet ir ar asmens žinios, profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai, pakankami imtis atitinkamos profesinės veiklos priimančioje šalyje.

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. sveikatos priežiūros specialistų profesinių kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą atliekama Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba https://www.vaspvt.gov.lt/en.


Kaip atliekamas slaugytojo padėjėjo kompetencijų vertinimas?

Profesinio mokymo teikėjai, dėl asmenų, baigusių profesinį mokymą pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą, kompetencijų vertinimo kreipiasi į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą kaip į akredituotą kompetencijų vertinimo instituciją. Čia vykdomas kompetencijų vertinimas susideda iš dviejų dalių.

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testus, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis rengia Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro sudarytos užduočių rengimo darbo grupės, kurios parengia ne mažiau kaip 200 klausimų su trimis pasirenkamais atsakymo variantais, iš kurių vienas teisingas. Testui atrenkama 100 klausimų.

Praktinei daliai (gebėjimams) vertinti yra parengta ne mažiau kaip 3 praktinės užduotys.

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymas:

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras siūlo asmeniui rinktis vieną iš dviejų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo būdų: elektroninį arba spausdintą.

Teorinės dalies (žinių) vertinimo spausdintus testus Komisija įvertina tą pačią dieną. Elektroniniam testui pasibaigus kompiuterio ekrane rezultatas matomas iš karto.

Asmuo, kurio teorinės dalies (žinių) vertinimo testas įvertintas patenkinamai (4–10 balų), siunčiamas į praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą.

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduoties vykdymas:

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 kompetencijų vertintojų: atitinkamos profesijos darbuotojų atstovas, darbdavių atstovas ir profesijos mokytojas.

Komisija prieš praktinės vertinimo užduoties pradžią supažindina vertinimo procese dalyvaujančius asmenis su praktinės dalies vertinimo užduotimi, eiga, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisriniais ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimais, pateikia darbui reikalingas priemones, aprūpina technine dokumentacija ir medžiagomis, taip pat nurodo darbo turinį ir laiko normas.

Teigiamai įvertinus asmens įgytas kompetencijas kvalifikacijai įgyti, profesinio mokymo teikėjas, remdamasis Mokinių registro duomenimis, suteikia kvalifikaciją ir išduoda Profesinio mokymo diplomą.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės el. paštu centras@sskc.lt


Ar fizinis asmuo gali parengti ir pateikti derinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui skirtą mokymo programą?

Vadovaujantis Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, tobulinimo programą pateikti derinti gali Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos, organizacijos, organizuojančios ir vykdančios sveikatos specialistų neformalųjį švietimą.


Kas gali organizuoti vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį?

Vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį gali organizuoti švietimo institucija, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, pacientams atstovaujančios organizacijos, viešojo administravimo institucijos.

Vienkartinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio forma turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakyme Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-1260 redakcija) nurodytas tobulinimo renginių formas. 


Ar studentų tiriamiesiems darbams ir jų pagrindu parengtiems moksliniams straipsniams žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ reikia Lietuvos bioetikos komiteto leidimo?

Studentų tiriamieji darbai, atliekami kaip studijų proceso dalis, nepatenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį, todėl jiems taikomi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo reikalavimai. Su Lietuvos bioetikos nuomone šiuo klausimu galima susipažinti čia.


Ar mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas? 

Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ nėra tarptautinis mokslo žurnalas ir neturi citavimo indekso, tačiau jis yra pripažintas Lietuvos mokslo žurnalas.
Taigi, žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ spausdintas mokslinis straipsnis, gali būti vertinamas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti įskaitomos 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus. 


 
 Informacija atnaujinta 2021-07-16

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už kursus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas